Beleidsplan Stichting Imuhira O.W.B.

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt Stichting Imuhira O.W.B. (hierna te noemen de Stichting) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2025 neer.

De Stichting is door middel van een notariële akte opgericht op 6 juli 2011.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 53102223

De Stichting wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur.

Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstellingen.

De Stichting heeft ten doel: Het bieden van hulp aan oudere mensen in Burundi die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, eenzaam zijn en/of geen financiële middelen hebben om in hun behoeften te voorzien. Te denken valt aan:

– Fundamentele veranderingen in het leven van ouderen in Burundi te weeg te brengen of ouderen met een handicap te bereiken door deze mensen in staat te stellen een volwaardig leven te leiden als actieve burgers en daarbij hun rechten te waarborgen. Daarnaast diensten van hoge kwaliteit aan te bieden op basis van hun veranderende behoeftes.

– Fysiotherapeutische diensten toegankelijk en betaalbaar te maken voor meest kwetsbare mensen, zoals ouderen en volwassen met handicap in Burundi.

– Het leveren van uitstekende en toegankelijke middelen die de kwaliteit van leven van senioren in Burundi verbeteren.

– Kwalitatief te bewijzen dat ouderen hun onafhankelijkheid hebben herwonnen en geen “last” meer zijn voor hun families.

De Stichting tracht deze doelen te bereiken door het organiseren van recreatiedagen, het verlenen van zorg op medisch en financieel gebied, het bezoeken van mensen in het ziekenhuis , het voorzien van ouderen van informatie, het begeleiden van ouderen naar het ziekenhuis of naar medische hulp etc.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft zich altijd ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. 


2. Werkzaamheden.

De statutaire doelstelling (zie hoofdstuk 1) en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen.

Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.


Activiteiten.

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen.

Deze activiteiten bestaan uit de inzet voor ouderen in Burundi

 

3. Werving van gelden.

De Stichting hoopt vooralsnog financiële middelen te verkrijgen uit schenkingen, legaten en erfstellingen. Deze erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

 

4. Beheer van gelden.

Het vermogen wordt beheerd in het bestuur.

 

5. Besteding van gelden.

De taak van het bestuur bestaat er vooral in om ervoor te zorgen dat er voldoende geld besteed word aan de in de statuten genoemde doelstellingen.

De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. Het bestuur wil dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt.

Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.

Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt als volgt:

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.